مطالب زیر بر اساس آرشیو اخبار لیست شده اند.

ارسال پیامک تبلیغاتی بدون محدودیت

بدون محدودیت به هر شماره پیامک ارسال کنید

ارسال پیامک تبلیغاتی و ارسال پیامک غیر تبلیغاتی با استفاده از خطوط خدماتی و خطوط ویژه سیم کارت ( 9900 - 8000) و سامانتل به هر شماره ای پیامک ارسال کنید